Regulamin konkursu
 • 1 Organizator konkursu

 

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Stwórz DziwiMisia” jest firma Klaudia Piróg Wydawnictwo Dziwimisie, dalej zwane „Dziwimisie”.
 2. Adres organizatora: ul. Ziemska 24/2, 55-011 Siechnice.
 3. Dane do udzielania informacji na temat konkursu: biuro@dziwimisie.pl

 

 • 2 Założenia organizacyjne

 

 1. Konkurs trwa w dniach 17- 25 listopada 2021. Kończy się 25 listopada o godzinie 23:59.
 2. W konkursie mogą wziąć wszystkie chętne osoby, choć konkurs jest skierowany dla dzieci w wieku 2-12 lat.
 3. Nagrody zostaną wręczone za trzy pierwsze miejsca.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
 8. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni uczniów, nauczyciele.
 9. Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursowych.
 10. Zgłoszenie pracy:
 11. zdjęcie lub skan pracy plastycznej należy wysłać na adres biuro@dziwimisie.pl lub oryginalną pracę na adres ul. Ziemska 24/2, 55-011 Siechnice,
 12. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, adres do wysyłki ewentualnej nagrody, numer telefonu. Prace wysyłane pocztą elektroniczną muszą zawierać w tytule maila hasło „Stwórz Dziwimisia”.
 13. Prace nie spełniające warunków nie wezmą udziału w konkursie.
 14. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

 

 • 3 Ocena prac konkursowych

 

 1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2021 r. na wskazany w regulaminie adres e-mailowy (dotyczy tylko prac wykonanych za pomocą dostępnych programów graficznych) lub za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres: Dziwimisie, ul. Ziemska 24/2, 55-011 Siechnice (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Stwórz DziwiMisia”.
 2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.
 3. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
 4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:
  • zgodność pracy z tematem
  • jakość wykonania
  • oryginalność i pomysłowość
  • walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania
  • stopień trudności wykonania.

 

 1. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej na mediach społecznościowych organizatora.
 2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

 

 • 5 Ogłoszenie wyników konkursu

 

 1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 15 grudnia 2021r.
 2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu (imieniem i pierwszą literą nazwiska dziecka).
 3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione mailowo o wynikach konkursu.

 

 • 6 Nagrody główne

 

 1. Organizator konkursu przyzna trzy nagrody główne za trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróżnienia.
 2. Organizator zastrzega sobie wręczenie większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

 

 • 7 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
 3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają organizatora.
 4. W uzasadnionych    przypadkach    organizator    zastrzega    sobie    prawo      zmian w regulaminie.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.
 2. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl