Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

 

§ 1

 

Postanowienia wstępne

 

 

 1. Sklep internetowy Wydawnictwo Dziwimisie, dostępny pod adresem internetowym www.dziwimisie.pl, prowadzony jest przez Klaudię Piróg prowadzącą działalność gospodarczą Klaudia Piróg Wydawnictwo Dziwimisie z siedzibą ul. Ziemska 24/2, 55-011 Siechnice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8822101872, REGON 123242618

 

 

§ 2

 

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Klaudia Piróg Wydawnictwo Dziwimisie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8822101872, REGON 123242618
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.dziwimisie.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 

§ 3

 

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Ziemska 24/2, 55-011 Siechnice
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@dziwimisie.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 723407439
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 91 1140 2004 0000 3502 8060 1632 (mBank)
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 08:00 – 16:00.
 7. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pośrednictwem czatu Messenger w ramach profilu Sprzedawcy w serwisie Facebook.com pod adresem URL: facebook.com/dziwimisie oraz w wiadomościach na profilu Instagramowym URL: instagram.com/dziwimisie

 

 

§ 4

 

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

 

 

§ 5

 

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 7. Informacje dotyczące głównych cech Towaru, a także jego ceny, zamieszczane są na stronie internetowej Sklepu Dziwimisie.pl, przy opisie danego Towaru, w szczególności:

  a. informacje o cenie jednostkowej Towaru z uwzględnieniem podatku od towarów i usług („Cena Regularna”);
  b. informacje o obniżeniu Ceny Regularnej Towaru, jeżeli występuje („Cena Promocyjna”);
  c. w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Regularnej – informacje o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny Regularnej („Najniższa Cena z 30 Dni”).
 8. . Jeżeli obniżenie ceny następuje na skutek wykorzystania przez użytkownika tzw. kodu zniżkowego, za Najniższą Cenę z 30 Dni uważa się podaną na stronie informację o Cenie Regularnej.

 9.  W przypadku, w którym Towar jest oferowany do sprzedaży przez okres krótszy niż 30 dni, informacja o Najniższej Cenie z 30 Dni stanowi najniższą cenę tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania Towaru do dnia obniżenia Ceny Regularnej.

 

 

§ 6

 

 

Własność intelektualna

 

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.dziwimisie.pl korzystają z ochrony prawno- autorskiej i są własnością www.dziwimisie.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.dziwimisie.pl, bez zgody Usługodawcy.

Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.dziwimisie.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 

§ 7

 

 

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię, nazwisko, adres oraz email.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 

§ 8

 

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

 

§9

 

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. W Sklepie płatności online obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kurierska, przesyłka pobraniowa,
  2. Przesyłka kurierska, przedpłata,
  3. Paczkomat, przedpłata
  4. Paczkomat,przesyłka pobraniowa
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność za pobraniem
  2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  3. Płatności elektroniczne
  4. Odroczone płatnoścu PayPo
  5. Płatność kartą płatniczą:
   1. Visa
   2. Visa Electron
   3. Mastercard
   4. MasterCard Electronic
   5. Maestro
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

 

§ 10

 

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 7. W przypadku nieodebrania Przesyłki do Klienta zwraca, na rachunek bankowy, jest kwota pomniejszona o koszt Wysyłki nieodebranej Przesyłki.

 

 

§ 11

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

 

§ 12

 

Odpowiedzialność. Reklamacja i gwarancja

 1. Obowiązkiem Klienta jest odebrać i zapłacić za Towar. Nieuzasadniona odmowa odbioru lub zapłaty za Towar oznacza naruszenie Umowy Sprzedaży i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej oraz przesłankę do ograniczenia dostępności Sklepu Dziwimisie.pl lub konkretnych form płatności dla takiego Klienta.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta za zgodność Towaru z Umową Sprzedaży, zgodnie z rozdziałem 5a ustawy o prawach konsumenta (art. 43a-43g). W przypadku braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta, przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli podstępnie zataił brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, a Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 5. Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta w formularzu reklamacyjnym musi zamieścić oświadczenie, że zawarta przez niego Umowa Sprzedaży nie była bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy Umowa Sprzedaży została zawarta bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiada charakter zawodowy dla danego Klienta, Klient ten nie jest Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta i nie przysługuje mu uprawnienie z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
 6. Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy żądanie obejmuje naprawę, lub dokonać naprawy Towaru, gdy żądanie obejmuje wymianę, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wskazany w reklamacji jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zaś realizacja obu żądań jest niemożliwa lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.

  Konsument lub Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:
  a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży;
  b. Sprzedawca nie doprowadził do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży;
  c. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży nadal występuję, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży;
  d. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta;
  e. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest tak istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez uprzedniego skorzystania z żądania wymiany lub naprawy.

 7. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotna.
 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży.
 9. Uprawnienie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta do odstąpienia od Umowy ogranicza się jedynie do Towarów niezgodnych z Umową Sprzedaży. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, a istnieje podstawa prawna do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.
 10. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 11. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 12. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 14. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

 

 

§ 13

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

§ 14

 

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Administratorem danych osobowych:
  a. Klientów w celu realizacji procesu zakupowego (np. zawarcie umowy sprzedaży, realizacja zamówienia, obsługa reklamacji związanej z zamówieniem itp.);
  b. Użytkowników, którzy zapisali się do newslettera (zawarli ze Sprzedawcą umowę o dostarczanie usług cyfrowych);
  c. użytkowników Sklepu Dziwimisie.pl będących osobami fizycznymi, zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu Sklepu Internetowego (np. usługa założenia i prowadzenia konta użytkownika w Sklepie, formularze kontaktowe itp.) jest Klaudia Piróg Wydawnictwo Dziwimisie, ul. Ziemska 24/2, 55-011 Siechnice, NIP 8822101872
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15

Opinie

 1.   Klienci mają możliwość zamieszczać opinie na temat oferowanych przez Sprzedawcę Towarów za pośrednictwem: Sklepu Dziwimisie.pl, w której zbierane są opinie od Klientów dotyczące poszczególnych Towarów oferowanych w Sklepie Dziwimisie.pl.pl; Opinie mogą być zamieszczane zarówno przez zalogowanych, jak i niezalogowanych Klientów.
 2.  Sprzedawca nie weryfikuje ani nie zapewnia, by publikowane opinie pochodziły od Klientów, którzy nabyli Towary.

§ 16

Usługi cyfrowe

1. Za pośrednictwem Dziwimisie.pl Sprzedawca oferuje odbiorcom („Użytkownicy”) usługę cyfrową polegającą na dostarczaniu Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na wskazany przez nich adres e-mail informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Sprzedawcę Towarów oraz organizowanych promocji („Newsletter”) w zamian za dostarczenie przez Użytkowników ich danych osobowych.
2. Newsletter nie musi i nie jest dostarczany Użytkownikom regularnie. O czasie dostarczenia Użytkownikom Newslettera decyduje Sprzedawca, a w szczególności to, czy zmianie uległa oferta Sprzedawcy, czy wprowadzono promocje lub obniżki cen lub zaszły inne zdarzenia mające wpływ na ofertę Sprzedawcy. Newsletter, w ramach umowy o dostarczanie usługi cyfrowej, jest dostarczany Użytkownikom w sposób ciągły.
3. W celu zawarcia umowy o dostarczanie usługi cyfrowej, tj. Newslettera, Użytkownik podaje w dedykowanych formularzach do zapisu do Newslettera na stronie internetowej Sprzedawcy swoje dane osobowe: imię i adres e-mail, a następnie potwierdzenie zapisu i adresu e-mail w wiadomości wysłanej Użytkownikowi na wskazany adres email (mechanizm double opt-it). Umowa o dostarczanie usługi cyfrowej jest zawarta z chwilą dokonania potwierdzenia zapisu.
4. Warunkiem uzyskania dostępu do usługi cyfrowej jest:
a. spełnienie wymagań technicznych zgodnie z § 4 Regulaminu;
b. posiadanie dostępu do poczty elektronicznej i aktywny adres e-mail;
c. zawarcie umowy o dostarczanie usługi cyfrowej tj. Newslettera zgodnie z ust. 3 powyżej.
5. Wybór opcji „Zapisz się” po podaniu wymaganych danych, o których mowa w pkt 3 powyżej, jest równoznaczny ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących sklepu Dziwimisie.pl od Klaudia Piróg Wydawnictwo Dziwimisie , ul. Ziemska 24/2, 55-011 Siechnice, NIP 8822101872
6. W celu otrzymania Newslettera Użytkownik nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych w postaci imienia i adresu e-mail.
7. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z zawarcie umowy o dostarczenie usługi cyfrowej tj. Newslettera szczegółowo określa Polityka Prywatności zamieszczona w serwisie Dziwimisie.pl
8. Użytkownik może rozwiązać umowę o dostarczanie usługi cyfrowej tj. Newslettera w każdym czasie, poprzez wybranie opcji „Rezygnacja z otrzymywania Newslettera” lub tożsamej dostępnej za pośrednictwem linku zamieszczonego w stopce każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach usługi Newslettera oraz podanie swojego adresu e-mail, na który przesyłany jest Newsletter.
9. Rozwiązując umowę o dostarczanie usługi cyfrowej, tj. Newslettera Użytkownik może, ale nie musi, podać powód rezygnacji z usługi.
10. Sprzedawca może dokonać zmiany usługi cyfrowej, która jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, jeżeli będą za tym przemawiać względy organizacyjne po stronie Sprzedawcy, zmiana modelu promocyjnego Sprzedawcy lub inne okoliczności mające wpływ na interes Sprzedawcy. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie będzie wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem, wraz z informacją o terminie dokonania tej zmiany, jeżeli zmiana istotnie lub negatywnie wpłynie na dostęp Użytkownika do usługi cyfrowej. W takim przypadku Użytkownik może wypowiedzieć umowę o dostarczenie usługi cyfrowej bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie.

 

§ 17

Reklamacje w zakresie usług cyfrowych

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Użytkownika za zgodność z umową treści usługi cyfrowej (Newsletter), zgodnie z rozdziałem 5b ustawy o prawach konsumenta (art. 43a-43g).
2. W przypadku braku zgodności usługi cyfrowej z umową Użytkownikowi, przysługuje prawo żądania doprowadzenia od jej zgodności z umową.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności usługi cyfrowej z umową, jeżeli Użytkownik najpóźniej w chwili zawarcia umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy usługi cyfrowej.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usługi cyfrowej (Newsletter) z umową:
a. przez cały czas, w którym zgodnie z umową usługa cyfrowa miała być dostarczana;
b. istniejący w chwili jej dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli podstępnie zataił brak zgodności usługi cyfrowej z umową.
5. Reklamacja oraz pytania dotyczące reklamacji mogą być sporządzone w formie elektronicznej i przesłana e-mailem na adres: biuro@dziwimisie.pl
6. Użytkownik w ramach reklamacji może żądać doprowadzenia do zgodności usługi cyfrowej (Newslettera) z umową.
7. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Użytkownika.
8. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca doprowadza usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie, od chwili, gdy został poinformowany o braku tej zgodności i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia usługi cyfrowej (Newslettera) do zgodności z umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
9. Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy dostarczania usługi cyfrowej, zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu, gdy:
a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia zgodności usługi cyfrowej z umową, albo nie doprowadził do tej zgodności, albo pomimo prób Sprzedawcy nadal występuje brak zgodności usługi cyfrowej z umową, albo oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wynika, że nie doprowadzi on usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika;
b. brak zgodności usługi cyfrowej z umową jest tak istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy.

§ 18

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załączniki

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl